News

Ciri-Ciri Rambut Nabi Muhammad

(popularitas.com) – Dalam buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad oleh Imam At-Tarmidzi disebutkan sejumlah hadis mengenai ciri-ciri rambut Rasulullah.

Al bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rambut Nabi Muhammad mencapai pertengahan kedua telinganya.”

Ahmad bin Mani’ bercerita kepada kami, Abu Qathn memberitahukan kepada kami, Syu’bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara’ bin Azib, ia berkata, :Rasulullah adalah seorang yang berpostur sedang, kedua pundaknya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya.”

Muhammad bin Basyar bercerita kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazm memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Bagaimanakah rambut Rasulullah?’ ia menjawab, ‘Rambut Rasulullah tidak terlalu keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya’.”

Suwaid bin Nashr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, “Pada awalnya Rasulullah biasa membiarkan rambutnya tergerai. Saat itu, orang-orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara Ahlul Kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah lebih suka meniru perilaku Ahlul Kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah selalu merapikan rambut beliau.”

Muhammad bin Basyar bercerita kepada kami, Abdurrahman biin Mahdi memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Nafi’ Al-Makki, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani’, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah mempunyai empat jalinan rambut.”

Sumber: Republika

Shares: